Nhà máy linh kiện điện tử 2107

Các dự án CONSID đã thực hiện