Nhà Cộng Đoàn

Nhà Cộng đoàn là một nhà chức năng xho những người thuộc Cộng đoàn Thiên chúa giáo. Công trình gồm 2 tầng. Tầng 1 là phòng nguyện và các chức năng phụ trợ như bếp. Tầng 2 là các phòng ngủ.

Các dự án CONSID đã thực hiện