Lò đốt rác Văn Thành

Các dự án CONSID đã thực hiện