Điều khoản sử dụng

CẢM ƠN BẠN ĐÃ GHÉ THĂM WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI

Bằng cách truy cập và sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này, bạn biểu thị sự chấp nhận của bạn bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi các Điều khoản sử dụng này. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản sử dụng này, vui lòng thoát khỏi trang web này.

CONSID có thể, bất cứ lúc nào và không cần thông báo, sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bằng cách cập nhật bài đăng này. Bạn bị ràng buộc bởi bất kỳ sửa đổi như vậy. Việc bạn sử dụng trang web này sau khi sửa đổi như vậy sẽ cấu thành sự đồng ý của bạn với họ.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM WEBSITE

Nội dung của trang web này được cung cấp trên mạng như là mà không có bất kỳ sự bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào hoặc ngụ ý. CONSID không đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy của bất kỳ thông tin nào trên trang web này hoặc của bất kỳ trang web nào khác được liên kết từ hoặc đến trang web của chúng tôi.

CONSID sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do kết quả trực tiếp hoặc gián tiếp của việc sử dụng trang web này và nội dung của nó. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do:

Các nội dung được tìm thấy trên trang web này không nhằm mục đích và không theo bất kỳ cách nào cấu thành tư vấn pháp lý hoặc nghề nghiệp. CONSID có thể cải thiện và/hoặc thay đổi trang web này các tính năng, chức năng hoặc nội dung của bất cứ lúc nào.