Khu công nghiệp Entiz Hưng Đông

Các dự án CONSID đã thực hiện